Archiv pro rubriku: Tranzitní doprava

Jednání na odboru dopravy MMB

Dne 2.9.2015 jsme absolvovali jednání na odboru dopravy MMB. předmětem jednání byla dopravní situace, zejména omezení vjezdu nákladních vozidel a dále navržená změna dopravního značení. Výstupy jednání jsou pro nás zklamáním. Z postoje pracovníků OD MMB cítíme, že preferují zájmy tranzitní dopravy před zájmy obyvatel dotčených lokalit. Některé názory nebudeme raději citovat.

Protože nevidíme reálnou možnost akceptace našich námitek k návrhu změny dopravního značení, oslovujeme občany dotčené lokality a žádáme je o jejich spolupřipojení se k námitkám spolku. Dopisy obsahující námitky budou podepsané občany Slatiny odeslány na OD MMB.

Další pravidelná schůzka s panem starostou

Dne 19.8. proběhla další plánovaná pravidelná schůzka členů spolku s panem starostou Idesem. Tentokrát se týkala zejména místní dopravy. A výstupy? Pozitivní i ne úplně dobré.

Pozitivní:

  • odbor dopravy připravil a s městkou částí nyní projednává nové a komplexní řešení omezení vjezdu nákladních vozidel do vnitřní části Slatiny;
  • panu starostovi se podařilo ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi připravit návrh na omezení stání nákladních vozidel na Řípské;
  • v roce 2016 by se dle slibu náměstka primátora Mrázka měli dořešit majetkové vztahy brzdící úpravu křižovatky Řípská x Šmahova.

A to problematické:

  • odbor dopravy ve svém návrhu změny dopravního značení na Křehlíkové a okolí neakceptoval variantu doporučenou městkou částí – je tedy na občanech, aby se v případě námitek obrátili na odbor dopravy.

Závěrem jednání ještě zástupci spolku upozornili na neutěšený stav údržby veřejné zeleně ve Slatince a v okolí Vlárské.

Návrh změny místního značení – to myslí vážně?

Dne 5.8.2015 vydal odbor dopravy MMB Veřejnou vyhlášku, týkající se záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Křehlíkova, Kikerleho, Šmahova, Ráj.

Přestože se tato problematika řeší již 3 roky a odboru dopravy bylo prezentováno i stanovisko občanů, navržené řešení je nerespektuje a dopravní situaci nejen že nezlepšuje, ale naopak zhoršuje.

Návrh se například vůbec nezabývá řešením značení při vjezdu z ulice Řípská na ulice Za kostelem a Šmahova. Současné značení umožňuje vjezd všech vozidel a je tak běžné, že se touto cestou vydají i řidiči nákladních vozidel. A nakonec skončí na Tuřance, na kterou je ale vjezd nákladních vozidel zakázán!!!

Zároveň slouží ulice Za kostele, Šmahova a Křehlíkova jako „zkratka“ tranzitní dopravy pro řidiče, kteří nechtějí stát na Řípské v koloně na odbočení na Tuřanku. A nejenom, že tuto „zkratku“ využívají, ale nerespektují ani rychlost, ani přednosti zprava. Je opravdu jen otázkou času, kdy dojde ke zranění či úmrtí dětí, kteří si na ulicích v rámci zástavby bytových a rodinných domů hrají.

Navržené řešení dále obsahuje záměr změny části ulice Křehlíkova na jednosměrnou směrem k Tuřance. Zatím co mezi ulicemi Za kostelem a Šmahova to má logiku (ulice je úzká a dvě vozidle jí neprojedou) v další části směrem k Tuřance je to naprosto zbytečné. Ulice je široká a existující parkovací místa na pruhu u rodinných domů mají dostatečnou kapacitu a není potřeba vytvářet další. Toto řešení znamená, že všichni, kteří chtějí vjet na Křehlíkovu od města nebo Tuřan budou muset vjet na přetíženou Řípskou a následně doufat, že se jim v koloně podaří odbočit doleva a že je do té doby nesestřelí za nimi jedoucí vozidla!!!

Konečně navržené omezení rychlosti umístěním označení zóna 30 je chvályhodné, ale opět polovičaté. Netýká se ulic Za kostele a Šmahova v úseku od Řípské po Křehlíkovu – tedy opět významné části ulic!!

Pokud se Vám námi uvedené argumenty zdají jako relevantní či máte jiné námitky či připomínky k uvedenému návrhu, využijte svého práva a podejte je na Odbor dopravy MMB v souladu s podmínkami vyhlášky.

Setkání s vedoucím úseku technického MMB

Dne 8.7. 2015 jsme se sešli s panem Ing. Juříčkem, vedoucím Úseku technického MMB. Předmětem jednání byla dopravní situace ve Slatině, zejména:

  • omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t,
  • omezení rychlosti a změna dopravno značení ve vybraných obytných zónách,
  • omezení stání nákladních vozidel na ulici Řípská.

Předali jsme návrhy spolku a požádali, aby se k nim přihlíželo při přípravě podkladů na odboru dopravy MMB.