Archiv pro rubriku: Místní doprava

Námitka k záměru předána na MMB

V pondělí 21.9.2015 byly na podatelnu MMB podány námitky k návrhu změny dopravního značení. Námitky připravené spolkem podepsalo cca 60 občanů Slatiny (každý zastupoval jeden dům, tedy reálně cca 200 obyvatel Slatiny). Informaci o podané námitce i počtu obyvatel, kteří ji podpořili zašleme zastupitelům městské části aby pochopili, že se nejedná o ojedinělý názor ale názor význanmé části obyvatel dotčené lokality.

Z jednání zastupitelstva 17.9.2015

Dne 17.9.2015 jsme se jako Spolek zúčastnili jednání zastupitelstva městské části Brno-Slatina. Zastupitelům jsme přednesli naše námitky k návrhu změny místního dopravního značení včetně jejich zdůvodnění. Přes značnou diskuzi nebyl učiněn jakýkoli závěr. Naše námitky podpořili pouze zastupitelé ANO, kteří na OD MMB zaslali své námitky v podstatě shodné s našimi a podpořili nás spolu se zástupcem KSČM i během debaty na zastupitelstvu. Ostatní strany o problém nezaujal a starosta i místostarosta oznámili, že úřad městské části jako oprávněná osoba námitky nepodají a navržené řešení OD MMB podporují.

Obsah námitek k navržené změně místní úpravy značení

Dne 5.8.2015 vydal Odbor dopravy MMB Veřejnou vyhlášku, týkající se záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci (změna značení) ulice Křehlíkova, Kikerleho, Šmahova, Ráj.

Přestože se tato problematika řeší již 3 roky a Odboru dopravy bylo opakovaně prezentováno i stanovisko občanů (totožné se stanoviskem městské části), navržené řešení je nerespektuje a dopravní situaci nejen že nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Zároveň je nutné, aby se řešení týkalo celé lokality, tedy až po ulici Řípská.

V současné době slouží ulice Za kostelem, Šmahova a Křehlíkova jako „zkratka“ tranzitní dopravy pro řidiče, kteří nechtějí stát na Řípské v koloně při odbočení na Tuřanku. A nejenom, že tuto „zkratku“ využívají, ale nerespektují ani rychlost, ani přednosti zprava. Je opravdu jen otázkou času, kdy dojde ke zranění či úmrtí dětí, kteří si na ulicích v rámci zástavby bytových a rodinných domů hrají. A projíždějící nákladní vozidla či autobusy při zatáčení v úzkých ulicích přejíždí přes nově vybudované obrubníky a zeleň a ničí je. Navržené řešení tento aspekt vůbec neřeší, naopak ho posiluje. Žádáme tedy, aby bylo nalezeno řešení, které v uvedené lokalitě omezí tranzitní provoz a vjezd zabezpečí primárně rezidentům a dopravní obsluze.

Záměr změny části ulice Křehlíkova na jednosměrnou směrem k Tuřance je logický  v úseku mezi ulicemi Za kostelem a Šmahova (ulice je úzká a dvě vozidle jí neprojedou), v další části směrem k Tuřance je ale nesmyslný. Ulice je široká a existující parkovací místa na pruhu u rodinných domů mají dostatečnou kapacitu a  není potřeba vytvářet další. Toto řešení znamená, že všichni, kteří chtějí vjet na Křehlíkovu od města nebo Tuřan budou muset vjet na přetíženou Řípskou a následně doufat, že se jim v koloně podaří odbočit doleva a že je do té doby nenabourají za nimi jedoucí vozidla!!! V případě příjezdu od centra Slatiny budou přetíženy ulice Ráj, Kikrleho a Šmahova, které nejsou na takový provoz vhodné.

A nechápeme, jak může někdo navrhovat zesílení dopravy v místě, kde se nachází základní škola a školka (ulice Kikrleho) a je tedy zvýšený pohyb dětí, zejména po ulici Šmahova. Poblíž ulice Šmahova se také nachází denní stacionář pro seniory, který bude zvýšeným provozem taktéž neúměrně zatížen. Navržené řešení dále podporuje současnou praxi „objíždění“ křižovatky Řípská x Tuřanka (dokonce ji ještě zlepší!!!). Žádáme tedy o změnu návrhu tak, aby byl zachován současný obousměrný provoz na ulici Křehlíkova v části mezi ulicí Šmahova a Tuřanka a zároveň zaveden navržený jednosměrný provoz v části mezi ulicí Za kostelem a Šmahova.

Dále navržené omezení rychlosti umístěním označení zóna 30 je chvályhodné, ale opět polovičaté. Netýká se částí ulic Za kostele a Šmahova v úseku od Řípské po Křehlíkovu – tedy opět významné části ulic na kterých se pohybují jak občané, tak jejich děti, které tyto komunikace používají při cestě do a ze školy!!! A tyto části ulic navazují na ulice Moutnická, Blažovická a Ponětovická, na kterých jsou zřízeny obytné zóny. Žádáme tedy, aby bylo označení zóny 30 umístěno hned od vjezdu z ulice Řípská.

Námitky k navržené změně místní úpravy značení

Protože nevidíme reálnou možnost akceptace námitek spolku Slatiňan zaslaných na Odbor dopravy MMB k návrhu změny dopravního značení, oslovujeme občany dotčené lokality a žádáme je o jejich spolupřipojení se k námitkám spolku. Dopisy obsahující námitky budou s podpisy desítek občanů Slatiny odeslány na OD MMB – obsah námitek je zde.

Dále jsme dne  8.9.2015 emailem všechny členy rady městské části Brno-Slatina a požádali je o podporu při řešení námitek. Konečně rada městské části na svém jednání v září 2014 vzala na vědomí návrh změny značení připravený občany. Bohužel návrh OD MMB požadavky občanů akceptoval jen částečně a částečně dokonce navrhuje řešení jež je s požadavky občanů v rozporu.

Dále dne 17.9. 2015 vystoupíme na zasedání zastupitelstva městské části Brno-Slatina a vyzveme starostu, aby městská část jako dotčená osoba podala námitky k uvedené navržené změně a podpořila tak názor desítek občanů dotčené lokality.

Jednání na odboru dopravy MMB

Dne 2.9.2015 jsme absolvovali jednání na odboru dopravy MMB. předmětem jednání byla dopravní situace, zejména omezení vjezdu nákladních vozidel a dále navržená změna dopravního značení. Výstupy jednání jsou pro nás zklamáním. Z postoje pracovníků OD MMB cítíme, že preferují zájmy tranzitní dopravy před zájmy obyvatel dotčených lokalit. Některé názory nebudeme raději citovat.

Protože nevidíme reálnou možnost akceptace našich námitek k návrhu změny dopravního značení, oslovujeme občany dotčené lokality a žádáme je o jejich spolupřipojení se k námitkám spolku. Dopisy obsahující námitky budou podepsané občany Slatiny odeslány na OD MMB.

Další pravidelná schůzka s panem starostou

Dne 19.8. proběhla další plánovaná pravidelná schůzka členů spolku s panem starostou Idesem. Tentokrát se týkala zejména místní dopravy. A výstupy? Pozitivní i ne úplně dobré.

Pozitivní:

  • odbor dopravy připravil a s městkou částí nyní projednává nové a komplexní řešení omezení vjezdu nákladních vozidel do vnitřní části Slatiny;
  • panu starostovi se podařilo ve spolupráci s Brněnskými komunikacemi připravit návrh na omezení stání nákladních vozidel na Řípské;
  • v roce 2016 by se dle slibu náměstka primátora Mrázka měli dořešit majetkové vztahy brzdící úpravu křižovatky Řípská x Šmahova.

A to problematické:

  • odbor dopravy ve svém návrhu změny dopravního značení na Křehlíkové a okolí neakceptoval variantu doporučenou městkou částí – je tedy na občanech, aby se v případě námitek obrátili na odbor dopravy.

Závěrem jednání ještě zástupci spolku upozornili na neutěšený stav údržby veřejné zeleně ve Slatince a v okolí Vlárské.

Návrh změny místního značení – to myslí vážně?

Dne 5.8.2015 vydal odbor dopravy MMB Veřejnou vyhlášku, týkající se záměru stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci ulice Křehlíkova, Kikerleho, Šmahova, Ráj.

Přestože se tato problematika řeší již 3 roky a odboru dopravy bylo prezentováno i stanovisko občanů, navržené řešení je nerespektuje a dopravní situaci nejen že nezlepšuje, ale naopak zhoršuje.

Návrh se například vůbec nezabývá řešením značení při vjezdu z ulice Řípská na ulice Za kostelem a Šmahova. Současné značení umožňuje vjezd všech vozidel a je tak běžné, že se touto cestou vydají i řidiči nákladních vozidel. A nakonec skončí na Tuřance, na kterou je ale vjezd nákladních vozidel zakázán!!!

Zároveň slouží ulice Za kostele, Šmahova a Křehlíkova jako „zkratka“ tranzitní dopravy pro řidiče, kteří nechtějí stát na Řípské v koloně na odbočení na Tuřanku. A nejenom, že tuto „zkratku“ využívají, ale nerespektují ani rychlost, ani přednosti zprava. Je opravdu jen otázkou času, kdy dojde ke zranění či úmrtí dětí, kteří si na ulicích v rámci zástavby bytových a rodinných domů hrají.

Navržené řešení dále obsahuje záměr změny části ulice Křehlíkova na jednosměrnou směrem k Tuřance. Zatím co mezi ulicemi Za kostelem a Šmahova to má logiku (ulice je úzká a dvě vozidle jí neprojedou) v další části směrem k Tuřance je to naprosto zbytečné. Ulice je široká a existující parkovací místa na pruhu u rodinných domů mají dostatečnou kapacitu a není potřeba vytvářet další. Toto řešení znamená, že všichni, kteří chtějí vjet na Křehlíkovu od města nebo Tuřan budou muset vjet na přetíženou Řípskou a následně doufat, že se jim v koloně podaří odbočit doleva a že je do té doby nesestřelí za nimi jedoucí vozidla!!!

Konečně navržené omezení rychlosti umístěním označení zóna 30 je chvályhodné, ale opět polovičaté. Netýká se ulic Za kostele a Šmahova v úseku od Řípské po Křehlíkovu – tedy opět významné části ulic!!

Pokud se Vám námi uvedené argumenty zdají jako relevantní či máte jiné námitky či připomínky k uvedenému návrhu, využijte svého práva a podejte je na Odbor dopravy MMB v souladu s podmínkami vyhlášky.

Setkání s vedoucím úseku technického MMB

Dne 8.7. 2015 jsme se sešli s panem Ing. Juříčkem, vedoucím Úseku technického MMB. Předmětem jednání byla dopravní situace ve Slatině, zejména:

  • omezení vjezdu vozidel nad 3,5 t,
  • omezení rychlosti a změna dopravno značení ve vybraných obytných zónách,
  • omezení stání nákladních vozidel na ulici Řípská.

Předali jsme návrhy spolku a požádali, aby se k nim přihlíželo při přípravě podkladů na odboru dopravy MMB.