Jak nás podpořit?

Protože není v silách spolku zajistit dostatek finančních prostředků na plnění cílů spolku z  vlastních zdrojů, věříme, že toto je správný okamžik pro lidskou solidaritu. I vy můžete formou darů podpořit náš spolek a tím přispět ke zlepšení kvality života v naší městské části.

Váš dar bude použit na:

  • Úhradu výdajů potřebných na provoz webových stránek spolku.
  • Úhradu výdajů spojených s plněním cílů spolku.

V případě, že nás chcete podpořit, prosím kontaktujte pokladníka spolku.


Veškeré příjmy a výdaje spolku jsou transparentní a nejdete je zde.

 


Dárci, kteří spolku přispějí finančním darem, si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění, pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec 2015 odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.


Právnické osoby

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok. V úhrnu lze nově za období leden-prosinec 2015 odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně (pro dary zaslané v období leden-prosinec 2013 platí 5%).

Slatiňan, okrašlovací spolek je osvobozen od daně z bezúplatného příjmu pro zákonem stanovené veřejně prospěšné účely. Dary, které spolek získá, jsou tedy využity v plné výši.

Podrobnější informace naleznete v Zákoně o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

okrašovací spolek